Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 1
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 2
obrazek nagłówka 3
obrazek nagłówka 4
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
obrazek nagłówka 9
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 10
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 11
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 12
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 13
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 14
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 15
obrazek nagłówka 16
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 17
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 20
Konstantynów
obrazek nagłówka 21
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 22
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 23
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 25
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 29
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 30
Jednostki OSP
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

12795823

gości

Liczba osób online

13
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze
Dodano: 07-02-2018  |  DM  |  wyświetleń : 5253
PDF

 

 

 

Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłosinformuje:Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy

wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

 

 

w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

 

w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

 

 

 

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie:


86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

 

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:


3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 
gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 


!!! UWAGA - WAŻNE !!!Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w wyznaczonym ustawą terminie w Urzędzie Gminy w Mniszkowie w pok. nr 6, I piętro: faktury dokumentujące zakup paliwa przez producenta rolnego*) oraz

 

!!! WYPEŁNIONY WNIOSEK !!!

zawierający:

 

- komplet danych producenta rolnego,

- powierzchnię UŻYTKÓW ROLNYCH, których producent jest właścicielem lub współwłaścicielem **),

- liczbę załączonych faktur i innych załączników np. umów dzierżawy,

- numer konta oraz dane właściciela rachunku (jeśli wypłata przelewem),

- podpisy współwłaścicieli - ! BARDZO WAŻNE ! - nie dotyczy małżonka,

- podpis producenta rolnego składającego wniosek.

 

 

*) faktury muszą być wystawione na producenta rolnego składającego wniosek (lub żonę/męża), będącego właścicielem gospodarstwa rolnego w dniu składania wniosku, adres podany na fakturze powinien być taki sam jak adres podany we wniosku, data zakupu oleju musi być z okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosku.

 

**) powierzchnię użytków rolnych należy spisać z nakazu płatniczego, ewentualnie doliczyć powierzchnię użytków rolnych dzierżawionych (załączyć umowę dzierżawy lub oświadczenia wydzierżawiającego i dzierżawcy) i odjąć powierzchnię użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, czy zajęto na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 

!!! NIE DOPUSZCZALNE JEST:

 

- złożenie wyłącznie faktur bez wniosku,

- złożenie wniosku przez osobę nie będącą właścicielem gospodarstwa rolnego,

- doliczenie powierzchni użytków rolnych dzierżawionych, jeśli nie przedstawi się pisemnej umowy dzierżawy lub oświadczenia dzierżawcy i właściciela o oddaniu gruntów w dzierżawę producentowi rolnemu (obowiązujące dotychczas oświadczenia producentów rolnych nie będą uwzględniane),

- doliczenie całości powierzchni użytków rolnych, których producent jest współwłaścicielem, jeżeli pozostali współwłaściciele nie złożyli podpisu na stronie 2 wniosku wyrażając zgodę na wypłatę zwrotu podatku.

 

 

 

!!! UWAGA !!!

Powyższe wytyczne będą ściśle respektowane, ze względu na ujawnienie licznych naruszeń procedur i warunków ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w poprzednich latach

 

 

 


 

 

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2017 roku.

 

 

 

1. W 2018 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2018 r., w dwóch terminach, tj.

a) od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

b) od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

 

2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

 

5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.

 

6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędu gminy (www.bip.mniszkow.pl) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędzie gminy do kopiowania.

 

7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2215), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

8. Wójt gminy wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

9. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:

 

a) 3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

b) 1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

 

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

 

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PDF
DRUKUJ
grafika
Dodano: 23-01-2019  |  DM
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148