Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 1
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 2
obrazek nagłówka 3
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 4
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

11767482

gości

Liczba osób online

8
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze
Dodano: 07-02-2018  |  DM  |  wyświetleń : 4042
PDF

 

 

 

Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłosinformuje:Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy

wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

 

 

w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

 

w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

 

 

 

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie:


86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

 

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:


3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 
gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 


!!! UWAGA - WAŻNE !!!Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w wyznaczonym ustawą terminie w Urzędzie Gminy w Mniszkowie w pok. nr 6, I piętro: faktury dokumentujące zakup paliwa przez producenta rolnego*) oraz

 

!!! WYPEŁNIONY WNIOSEK !!!

zawierający:

 

- komplet danych producenta rolnego,

- powierzchnię UŻYTKÓW ROLNYCH, których producent jest właścicielem lub współwłaścicielem **),

- liczbę załączonych faktur i innych załączników np. umów dzierżawy,

- numer konta oraz dane właściciela rachunku (jeśli wypłata przelewem),

- podpisy współwłaścicieli - ! BARDZO WAŻNE ! - nie dotyczy małżonka,

- podpis producenta rolnego składającego wniosek.

 

 

*) faktury muszą być wystawione na producenta rolnego składającego wniosek (lub żonę/męża), będącego właścicielem gospodarstwa rolnego w dniu składania wniosku, adres podany na fakturze powinien być taki sam jak adres podany we wniosku, data zakupu oleju musi być z okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosku.

 

**) powierzchnię użytków rolnych należy spisać z nakazu płatniczego, ewentualnie doliczyć powierzchnię użytków rolnych dzierżawionych (załączyć umowę dzierżawy lub oświadczenia wydzierżawiającego i dzierżawcy) i odjąć powierzchnię użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, czy zajęto na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 

!!! NIE DOPUSZCZALNE JEST:

 

- złożenie wyłącznie faktur bez wniosku,

- złożenie wniosku przez osobę nie będącą właścicielem gospodarstwa rolnego,

- doliczenie powierzchni użytków rolnych dzierżawionych, jeśli nie przedstawi się pisemnej umowy dzierżawy lub oświadczenia dzierżawcy i właściciela o oddaniu gruntów w dzierżawę producentowi rolnemu (obowiązujące dotychczas oświadczenia producentów rolnych nie będą uwzględniane),

- doliczenie całości powierzchni użytków rolnych, których producent jest współwłaścicielem, jeżeli pozostali współwłaściciele nie złożyli podpisu na stronie 2 wniosku wyrażając zgodę na wypłatę zwrotu podatku.

 

 

 

!!! UWAGA !!!

Powyższe wytyczne będą ściśle respektowane, ze względu na ujawnienie licznych naruszeń procedur i warunków ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w poprzednich latach

 

 

 


 

 

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2017 roku.

 

 

 

1. W 2018 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2018 r., w dwóch terminach, tj.

a) od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

b) od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

 

2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

 

5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.

 

6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędu gminy (www.bip.mniszkow.pl) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędzie gminy do kopiowania.

 

7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2215), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

8. Wójt gminy wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

9. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:

 

a) 3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

b) 1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

 

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

 

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148