Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Mniszków
obrazek nagłówka 1
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 2
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 3
obrazek nagłówka 4
obrazek nagłówka 5
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 6
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
obrazek nagłówka 9
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 10
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 11
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 12
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 13
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 16
obrazek nagłówka 17
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 18
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 19
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Konstantynów
obrazek nagłówka 22
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 23
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 24
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 25
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 29
Jednostki OSP
baner 77
Szukaj
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11
baner 177

Stronę odwiedziło

16720724

gości

Liczba osób online

8
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Dołączone pliki
Informacja Rozmiar:  324 KB 
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (POWER V)
Dodano: 21-01-2020  |  DM  |  wyświetleń : 923
PDF

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie z dniem  1 stycznia 2020 roku rozpoczął realizację projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego".


Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.


GRUPA DOCELOWA:
Projekt skierowany jest do  osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie jako bezrobotne, w tym w szczególności tych,  które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET.


 
Podczas procesu rekrutacji priorytetowo będą traktowane osoby niepełnosprawne, z niskimi kwalifikacjami (tj. osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub wyższym) oraz osoby długotrwale bezrobotne tj:
osoby do 25 roku życia bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy
osoby w wieku 25 lat i więcej bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.


Dodatkowo ze wsparcia mogą skorzystać byli uczestnicy projektów z zakresu wyłączenia społecznego (realizowanych w ramach celu tematycznego 9 RPO)


ZAKRES POMOCY:
W ramach przedmiotowego projektu tutejszy urząd zakłada realizację następujących form wsparcia:

- pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe

- staże

- prace interwencyjne

- bony szkoleniowe

- bony na zasiedlenie

- jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej

- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

 

Wartość projektu wynosi  4 015 521,00 PLN w tym wkład EFS 3 384 281,00 PLN.
84,28 % poziom wkładu UE – 15,72 % krajowy wkład publiczny.

 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim.


Planowane efekty:
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie.


Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) - 44%.
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nie należących do ww. grup – 59,5%.

 

PUP w Opocznie

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148